تعداد عنوان ها: 160
فرآورده های غیرتخمیری شیر
آقای وحید مفید؛ آقای محمدعلی احمدی آذر؛ آقای فرهاد فرهنود
72,000
شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج
آقای نورعلی اکبرپور روشن؛ آقای علیرضا بابایی؛ آقای جواد خلدنوش
120,000
تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی
آقای حیسن علی عبدالحی؛ آقای محمد کاظم سیدی قمق؛ آقای امیرسعید ویلکی
75,000
پرورش ماهیان گرمابی
آقای همایون حسین زاده صحافی؛ خانم آرزو مشکوه روحانی
120,000
فناوری شیرخشک و غذای کودک
آقای حسن رشیدی
95,000
تولید کمپوست و ورمی کمپوست در مزارع
آقای رمضان بخشی پور
100,000
تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
آقای رضوان الله کاظمی
35,000
روش های صید آبزیان
آقای علی اصغر خانی پور
95,000
اصول جنگل کاری
آقای افشین دانه کار؛ آقای بیت اله محمودی
95,000
مقید سازی ، کالبد گشایی و نمونه گیری از حیوانات آزمایشگاهی
آقای روزبه بشر؛ خانم عاطفه پیله ور زواره
140,000
شناخت گیاهان دارویی معطر 2
آقای عباس میرجلیلی
150,000
پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر
آقای سید عباس میرجلیلی
90,000
قرنطینه دامپزشکی
آقای سهیل علی نژاد؛ آقای امید رضا امرآبادی؛ آقای رضا شهریاری
140,000
تولید بذر ونهال گیاهان جنگلی
آقای یحیی دهقان شورکی
22,000
بهداشت صنایع گوشت
آقای مجتبی بنیادین
19,000
ایمنی شناسی
خانم طاهره موسوی
21,000
مدیریت تلفیقی و بیماریهای گل و گیاهان زینتی
آقای حسین رادنیا؛ آقای علی بابا گل زاده
135,000
شناخت و کنترل آفات مرکبات
آقای حبیب عباسی پور شوشتری؛ آقای مسلم بسیج
200,000
عمر ماندگاری مواد غذایی با منشا دامی
آقای محسن مشکوه؛ آقای حمید خانقاهی ابیانه
حشره شناسی و آفات برنج
آقای حسن براری؛ آقای حسن بریمانی ورندی
110,000
رده بندی ماهیان
آقای مهران یاسمی؛ آقای فریدون عوفی
42,000
بازار یابی محصولات گاو و گاو میش
آقای علیرضا حسابی نامقی
14,000
ماشین های زراعی برنج
آقای حمید آقاگل؛ آقای غلامرضا رعیت پناه
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه