بازاریابی شیلاتی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
شیلات
نویسنده : حسن صالحی
شابک: 978-6006570440
تعداد صفحات: 147
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

با توجه به محدودیت ذخایر آبزیان در دریاها ، رشد قابل توجه پرورش آبزیان د رجهان و رویکرد سازمانهای بین اللمللی و منطقه ای به بهره برداری پایدار و مدیریت اقتصادی منابع آّبزی اهمیت زیادی دارد . افزایش آگاهی دانش پژوهان شیلاتی در زمینه مدیریت بازار و راهبردهای توسعه پایدار آن با رویکرد بازار محوری و مشتری مداری در مدیریت تولید و عرضه آبزیان ضروری است . کتاب حاضر نحوه بازاریابی آبزیان پرورشی و بازاریابی و عمل آوری محصولات دریایی را آموزش می دهد و عوامل موثر بر نظام بازاریابی آبزیان و حمل و نقل و ارتباطات و صادرات آبزیان را تجزیه و تحلیل و
امتیاز دهی