روش های مشارکتی در جوامع روستایی

نوع رسانه: کتاب
نویسنده : آقای هادی ویسی
تعداد صفحات: 304
تاریخ انتشار: 1397
قیمت : 250,000 ریال
قیمت الکترونیکی : 250,000 ریال

هرچند درباره مفهوم توسعه روستایی به عنوان تغییری مثبت در همه جنبه های اجتماعی ، اقتصادی و محیط زیستی توافق و اجماع کلی وجود دارد، اما اجرای برنامه های توسعه ای و نتایج غالب نامناسب این برنامه ها سبب طرح برخی پرسش ها در باره هستی شناسی و هم چنین معرفت شناختی رویکردهای موجود در زمینه توسعه روستایی شده است. تلاش برای پاسخ به این پرسش ها سبب ابداع و توسعه روش ها و رهیافت های نوینی در زمینه توسعه شده است.تلاش برای پاسخ به این پرسش ها سبب ابداع و توسعه روشها و رهیافت های نوینی در زمینه توسعه شده است. یکی از این رویکردهای نوین ، توسعه از پایین به بالا با استفاده از ورش شناسی های مشارکتی است. در چارچوب این رویکرد،تکنیک ها و رهیافت های مختلفی متناسب. با هریک از مراحل برنامه ریزی برای فرایند توسعه ، ابداع شده اند. در این کتاب ابتدا کلیاتی در مورد رهیافت های مشارکتی و جایگاه آن در فرایند توسعه تشریح شده است. سپس ضمن بیان مقدمه ای درباره توسعه روستایی یکپارچه ، سه گام نیازسنجی ،برنامه ریزی و ارزشیابی و نظارت برای این نوع توسعه بیان شده استافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی