اصول و فنون مشارکت

نوع رسانه: کتاب
تعداد صفحات: 139
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 100,000 ریال
قیمت الکترونیکی : 100,000 ریال

مشارکت در مفهوم امروزی گفت وگوی آزاد و شرکت فعّال مردم در اداره ی امور جامعه است.وقتی صحبت از مشارکت میشود بنیادی ترین اندیشۀ زیربنایی مشارکت، اصل برابری مردم و هدف آن، همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود و کیفیت زندگی است که در تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطرح می شود. امروزه، جلب مشارکت مردمی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پیشبرد اهداف و برنامههای کلان در سطح کشورها و دولتها مطرح است. به نحوی که به جرأت میتوان گفت هیچ برنام هی توسعهای بدون دخالت و مشارکت مردم به اهداف و نتایج مورد نظر نخواهد رسید. بدون شک این موضوع مهم و راهبرد اساسی در فرآیند توسعه، نیازمند شناخت دستاندرکاران برنامههای توسعهای است؛ چه آنان که در سطح کلان به سیاست گذاری و برنامه ریزی میپردازند و چه آنان که در سطح میدانی و عملیاتی، اجرای سیاستها و برنامه های کلان را بر عهده دارند. در این راستا، پس از تدوین برنامه ی درسی برای دوره ی کاردانی تسهیلگری روستایی در موسسه ی آموزش عالی علمی کاربردی و مهارت جهاد کشاورزی، نیاز به تهیه و تدوین کتب درسی مرتبط بر مبنای تجربه و دانش کاربردی احساس گردید و از آنجایی که مشارکت یکی از مهم ترین ابزارهای موفقیت در زمینه تسهیلگری است و آشنایی با فنون وروش های سازمان دهی و جلب مشارکت مردم نقش مهمّی در پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه ای
به ویژه در مناطق روستایی خواهد داشت. بر این اساس کتاب حاضر که اثر مشترک چند نویسنده است با بهره گیری از منابع و نیز تجارب میدانی سعی می نماید مقدمات ورود دانشجویان و سایر علاقه مندان را به مباحث تسهیلگری برای مدیریت دانش و بهره مندی حداکثری از تمامی ظرفیت های موجود در یک سازمان کار و اجرای برنامههای ذی ربط توسعه ای فراهم نماید.افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی