شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم زراعی
کلیدواژگان / برچسب ها :
علف های هرز/ برنج / مدیریت / مازولا
شابک: 978-6006570518
تعداد صفحات: 127
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

علفهای هرز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل کاهش دهنده محصولات کشاورزی به شمار می روند. به طوری که مشکلات و آثار مضر این گیاهان ، دغدغه میلیون ها کشاورز و هزاران محقق شده است. به عقیده برخی از محققان ، خسارت علف های هرز به محصولات زراعی و کشاورزی می تواند از 10- 100 درصد متغیر باشد و چنانچه این گیاهان به درستی کنترل یا مدیریت نشوند، زیان آنها به تولیدات کشاورزی بیش از آفات و بیماری هاست. بر این اساس نوشته حاضر به در مورد علف های مزارع برنج می باشد. و با توجه به سرفصل دوره های کاردان فنی زراعت – برنج و کارشناسی مهندسی فناوری زراعت – برنج گردآوری شده و در بخش اول کلیاتی بر علوم علف های هرز، بیولوژی علف های هرز و روش های مختلف طبقه بندی علف های هرز آورده شده است. بخش دوم به شناسایی علف های هرز مزارع برنج اختصاص دارد که مشتمل بر شناخت علف های هرز برنج بر اساس طبقه بندی های مختلف ، مشخصات گیاه شناسی علف های هرز برنج، مزایا و معایب برخی از گونه های هرز برنج و کنترل اختصاصی برای هریک از علف های هرز برنج است . در بخش سوم مدیریت علف های هرزشامل روش های مختلف کنترل علف های هرز، تعاریف و بیان کلی مدیریت علف های هرز مزایا ومعایب مختلف کنترل و روش های مختلف کنترل شیمیایی علف های هرز،بحث می کند.
امتیاز دهی