اصول طراحی نقوش سنتی

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
طراحی/ نقوش/ سنتی/فرش
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1383
قیمت : 13,000 ریال

در هنر و صنعت فرش ،دو نوع طراحی قابل توجه وجود دارد ،یکی طراحی سنتی و دیگری طراحی طبیعت ،وقتی بخواهیم طراحی طبیعت را شروع کرده و ادامه دهیم لازم است از لحاظ عینی ،مسائل طبیعی نقوش ،احجام و ...را روی فرش ایجاد نماییم .
برای این کار نیاز به قدرت تجسم ،تشخیص صحیح طبیعت مورد نظر و برداشت تخیل زیاد می باشد ،بهمین دلیل تعریف تصویر ،رسم تصاویر ،انواع خطوط و صفحات هفت گانه که در طبیعت وجود داشته و پایه و اساس ترسیمات هندسی را تشکیل می دهند و با پیشرفت های چشمگیری که در زمینه علوم مختلف پدیدار گشته ،هنوز کاربرد این خطوط و سطوح به قوت خود باقی است .
بنابراین دانشجویان رشته فرش لازم است تا از طریق یادگیری خطوط و صفحات مذکور و رسم آنها روی صفحات سه گانه تصویر ،قدرت تفکر و تخیل خود را افزایش داده تا بتوانند با ذهنی بازتر و اندیشه ای برتر ،قدم در جهت طراحی سایر قسمت های فرش بردارند
امتیاز دهی