بهره برداری از منابع آب در بیابان

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386
قیمت : 27,000 ریال

به عقیده بسیاری از صاحبنظران اغلب درگیری ها وجنگهای آینده بین کشورهای همسایه و حتی دورتر به خاطر آب و دسترسی بیشتر به آن خواهد بود .با رشد روزافزون جمعیت و نیاز بیشتر به آب مسلما محدویت های بیشتری نیز د رزمینه دسترسی به منابع آبی به وجود خواهد آمد .این مسئله به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک در اثر کمبود آب و به عبارتی بهره برداری غیر اصولی و غیر علمی از آن ،ملموستر و حادتر است .شناخت منشا آب ،منابع مختلف آبی یک منطقه ،کیفیت آب ،حفاظت آب و روش های کاهش تبخیر ،روش های مختلف جمع آوری و بهره برداری از منابع آبی زیر زمینی و سطحی و ...از جمله مسائلی است که می تواند ما را درزمینه یافتن مسائل و مشکلات مربوط به آب و همچنین راهکارهای مبارزه با این مسائل به ویؤه د رمناطق خشک و نیمه خشک کمک نماید .
تجزیه و تحلیل مطالب فوق هدف اصلی از تالیف این کتاب می باشد که برای دانشجویان دوره های علمی –کاربردی منابع طبیعی به ویژه دوره احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی تدوین گردیده و درعین حال می تواند برای سایر دانشجو.یانی که درس های مرتبط با این موضوع را دارند مقید واقع شود .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی