صنایع تبدیلی گاو و گاو میش

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1385
قیمت : 18,000 ریال

غذا و تامین آن یکی از موارد اساسی و ضروری مورد نظر دولت ها در دنیای امروز است و قدر مسلم با توجه به متوسط نرخ جمعیت د ردنیا که د رحدود 17درصد است و توجه به این نرخ د رکشورهایی نظیر ایران که از 2درصد نیز تجاوز می کند ،تامین غذا خالی از اشکال نبوده و مطمئا د رنیم قرن آتی مشکلات تامین آن دوچندان خواهد بود .
برطرف کردن این نیاز در درجه نخست باید به وسیله ارایه روش هایی باشد که در زمینه های مختلف توسط کارشناسان ارایه می گردد .یکی از این راه ها آشنایی با تکنولوژی مدرن است ،خواه در زمینه های کشاورزی و خواه د رتکنولوژی تهیه محصول .کتاب حاضر مشتمل بر شش فصل است که به منظور پوشش دادن سرفصل های درس مربوطه و به صورت علمی –کاربردی تهیه شده است .در این کتاب علاوه بر بیان تکنولوژی های جدید مطالب جالبی در باره شیمی غذایی ،لبنی ،گوشت ،تغذیه و بهداشت نیز آمده است که قدر مسلم برای صاحبان صنایع ،کارشناسان و دانشجویان مرتبط با این صنعت مفید خواهد بود .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی