آمار واحتمال

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم پایه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1384
قیمت : 32,000 ریال

بشر در طول تاریخ متناسب با نیاز ،با آمار سروکارداشته است اما شیوه ها و روش های علم آمار بویژه آمار کاربردی در قرن اخیر تکوین و بسط یافته به سرعت توسعه پیدا نمود به گونه ای که قلمرو مفاهیم مورد استفاده د رآن از علوم ریاضی فراتررفته و به کارگیری آن در سایر علوم به ویژه د رکلیه رشته ها و گرایش های تخصصی بخش کشاورزی رواج یافته است و امروز به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر ،تبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از مطالعات نمود وبا اقدامی د رجهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری یا تدوین برنامه ریزی برای سرمایه گذاری یا تدوین برنامه های توسعه محلی ، منطقه ای و ملی د رکوتاه مدت یا بلند مدت بعمل آورد.
هدف اصلی از طراحی و اجرای دوره های علمی کاربردی پاسخگویی به نیاز واقعی بخش های تولیدی وخدماتی و شاغلان آنها در رشته های تخصصی و کاربردی بویژه د رسطوح پودمانی ،کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می باشد و در کلیه دوره های مصوب ،درس آمار واحتمال به میزان 2یا 3 واحد متناسب با نوع رشته پیش بینی شده و هدف اصلی از تدوین این کتاب آشنایی دانشجویان علمی کاربردی بخش کشاورزی به مباحث آمارو توانمند نمودن آنها در تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار مینی تب می باشد .
در تدوین این کتاب و در یک همفکری و همکاری گروهی ،تجربه چندین ساله تدریس د ردوره های علمی کاربردی و ارزیابی های به عمل آمده از مدرسان و دانشجویان مد نظر قرارگرفته است و کتاب حاضر می تواند به عنوان یکی از منابع اصلی تدریس و بهره برداری مورد استفاده مدرسان و دانشجویان و فراگیران دوره های کوتاه مدت و بلند مدت قرار گیرد .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی