رفتار شناسی اسب (ویرایش دوم)

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
شابک: 978-9648748635
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1388

اسب علاوه بر زیبایی دارای توانایی ورزشی بسیار مناسبی است .این موجود از لحاظ مراحل رشد ،شکل اسکلت ،تنکار شناسی (فیزیولوژی )نوع حرکت و حتی رفتار ویژگی هایی خاص و ارتباط تنگاتنگی با انسان دارد .هرچند این حیوان از دوران باستان تا عصر حاضر ،در جنگ ها نقش مهمی را به عهده داشته است ولی به طور کلی به عنوان حیوانی بارکش تلقی شده و امروز نیز یار و مونس انسان است وحتی در بعضی از مناطق از آن به عنوان منبع غذایی برای انسان (فرانسه ،ژاپن ،چین ،و...) نیز استفاده می شود .
این مجموعه به یکی از مهم ترین مباحث در پرورش و نگهداری اسب یعنی رفتارشناسی ،نگهداری هموستاز فیزیکی و چگونگی وفق با محیط زیست می پردازد .امید است این مجموعه علمی باعث آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان با خصوصیات رفتاری و شناخت ویژگی های اسب شود .
فایل های مرتبط
امتیاز دهی