بهداشت و بازرسی کشتارگاهی گوشت ( دام و طیور)

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
دامپزشکی
شابک: 978-9648748789
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1390

مهمترین بخش از نیازهای بشری را درمیان مواد غذایی محصولات پروتئینی تامین می کنند و غالب پرو.تئین های مورد نیاز بدن د رگوشت و حبوبات ،یافت می شوند .گوشت به عنوان یکی از منابع مهم تامین غذا ،از زمان خلقت بشر ،همواره مورد توجه بوده است و انسان های نخستین پیش از آنکه به کشاورزی بپردازند ،شکار می کردند و بدین طریق غذا یا بهتر بگوییم گوشت مورد نیاز خود را بدست می آورند .
در طول تاریخ .و به دنبال رشد جمعیت و پیدایش اجتماعات انسانی ،مردم به اهلی کردن حیوانات روی آوردند و ازهمین زمان ،پرورش و تولید دام ،بیش از پیش اهمیت خود را نشان داد.
با گسترش و توسعه جوامع انسانی ،تولید انبوه گوشت فرآورده های گوشتی نیزبه میان آمد و متعاقب آن ،دغدغه ی تازه ای زاده شد و آن دور نگاه داشتن این محصولات از گزند آلودگی ها و ممانعت ازانتقال بیماری های دام به انسان بود.
مجموعه نکاتی که عنوان شد اهمیت فراگیر بهداشت و نیز بازرسی های گوشت دام و طیور به ویژه در مراحل کشتار و وضعیت کشتارگاه ها را عیان می سازد.
امتیاز دهی