ابزار و ماشین الات پرورش طیور

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
شابک: 978-9648748819
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1390
قیمت : 150,000 ریال

عرفی ماشین آلات ویژه ی کشاورزی در هر یک از رشته های زیر بخش کشاورزی و از جمله صنعت پرورش طیور ،گامی اساسی در راه رفع کمبود اطلاعات است .برای مدیریت واحدهای گوناگون پرورش طیور در مناطقی با آب و هوای متفاوت ،باید از کاربرد و سامانه (سیستم ) انواع ماشین ها ،شناختی صحیح و اصولی داشت تا بتوان به تولید بالا همراه با بازده مناسب دست یافت .در این میان ،نقش ماشین ها ی مورد استفاده د رصنعت مرغ داری به خوبی مشخص است ولازم است افراد شاغل د راین صنعت ،تا آن جا که مقدور است ،با ماشین های متداول در پرورش طیور آشنا شوند .

واحدهای پرورش طیور کشور ، با سرعت روز افزونی د رحال توسعه هستند ولی به سبب فقدان نیروهای کارآمد اجرایی ،اغلب این واحدها بازده اقتصادی کافی ندارند .به این دلیل ،طراحی آموزش های علمی کاربردی به منظور بهبود و تحول نیروی انسانی موجود در این عرصه ،گامی اساسی د رجهت توسعه ی پایدار به حساب می آید و لازم است تهیه ی متون علمی مناسب و اصلاح باورهای فرهنگی در امر اشتغال و به کارگیری روش های جدید یادگیری ، د راین زمینه مورد توجه قرارگیرد .
عنوان مورد نظر موجود نیست.
در صورتی که می خواهید این کتاب را تهیه کنید؛ می توانید سفارش دهید تا در صورت امکان این عنوان تهیه و به شما اطلاع داده شود.
امتیاز دهی