ترویج و آموزش شیلاتی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
شیلات
نویسنده : آقای نوذر منفرد
شابک: 978-9648748857
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
قیمت : 52,000 ریال

شیلاتی توسعه و کشاورزی پایدار ،شیلات ومحیط زیست ،
ایران با داشتن 2700 کیلومتر مرز دریایی در جنوب و شمال و 40 4 هزار منبع آبی خرد وکلان ،یکی از مستعدترین کشورهای خاورمیانه در صید و آبزی پروری است .متولی این در کشور ،سازمان شیلات ایران است
این نهاد به طور سنتی تلاش های خود ر ا به انتقال فناوری های نوین از مراکز تولید آن یعنی ،مراکز پژوهشی و دانشگاه ها معطوف کرده بود ،هم اکنون موضوعاتی مانند توانمند سازی بهره برداران شیلاتی ،ایجاد و سازماندهی تشکل های مردمی و توسعه منابع انسانی رانیز در دستور کارخودقرار داده است
این کتاب به منظور تدریس درس ترویج وآموزش دانشگاه ها ،به ویژه برای تدریس درس ترویج و آموزش شیلاتی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی تالیف شده است .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
فایل های مرتبط
امتیاز دهی