متره و برآورد پروژه های انتقال آب و آبیاری

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
منابع طبیعی
شابک: 978-9648748895
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
قیمت : 42,000 ریال

امروز کشور ما در عرصه تاسیسات زیر بنایی درحال توسعه است ،بخش قابل توجهی از در آمدهای فروش نفت در بودجه کشور ،صرف پیشرفت کارهای عمرانی مس شود ،با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب و نقش آن در توسعه کشور ،بخش عمده ای از این پروژه های عمرانی ،به کارهای آبی اختصاص دارد .روندشکل گیری پروژه های اجرایی وعمرانی ،شامل دوبخش می باشد :آلف روند فنی ،روند اداری مالی فصل اول کتاب اختصاص به مقررات و روش های اجرایی پروژه های دارد و فصل دوم به مباحث متره و برآورد آن پرداخته است هر پیمانکار بایستی به طور مستمر با انجام متره و برآورد دقیق ،مقادیر کارهای انجام شده را تعیین و مطالبات خود بابت کارهای انجام شده را با تهیه صورت وضعیت مالی مستند و ازکارفرما مطالبه نماید کتاب حاضر به انجام کارها فوق کمک می نماید و مورد استفاده دانشجویان رشته های کشاورزی نیز می باشد .
افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
امتیاز دهی