بیماریهای اندام های حرکتی اسب

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
علوم دامی
شابک: 978-9648748994
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
قیمت : 110,000 ریال

کتاب پش رو مشتمل بر ده فصل بوده و در آن تلاش گردیده ،تا بیماری های اندام حرکتی اسب به طور ملموسی شرح داده شود.در راستای مطالب نوشته شده ،تصاویری جهت فهم بهتر بیماری ها و اختلال های اندام های حرکتی نمایش داده شده است .
امید است کتاب حاضر بتواند قدمی مفید و کاربردی در جهت پیشبرد اهداف تشخیصی وپیشگیری از بیماری های اندام حرکتی اسب ارائه نموده و برای کلیه دست اندرکاران صنعت اسب ،اعم از دام پزشکان ،کارشناسان پرورش اسب ،پرورش دهندگان اسب و دانشجویان علوم اسب مفید واقع شود .
امتیاز دهی