موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 4
آمار واحتمال
آقای جواد ایزدی؛ آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای محمد حسن غلامپور
32,000
شیمی آلی
آقای محسن بیگدلی
20,000
ریاضیات عمومی 1
آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای محمد حسن غلامپور؛ آقای جواد ایزدی
40,000
ریاضیات 2
آقای محمد حسن غلامپور؛ آقای غلامرضا کریمی نژاد؛ آقای جواد ایزی
35,000