موضوعات: علوم باغی
تعداد عنوان ها: 13
بیوشیمی گیاهی (جلداول )
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
160,000
بیوشیمی گیاهی (جلد دوم)
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
150,000
شناخت و کنترل آفات مرکبات
آقای حبیب عباسی پور شوشتری؛ آقای مسلم بسیج
200,000
شناخت گیاهاه داروئی و معطر 1
آقای سید عباس میرجلیلی
120,000
مدیریت تلفیقی و بیماریهای گل و گیاهان زینتی
آقای حسین رادنیا؛ آقای علی بابا گل زاده
135,000
آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
150,000
مدیریت تولید در گلخانه
آقای رحیم برزگر؛ آقای مهراب یادگاری
40,000
ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
70,000
فیزیولوژی پس از برداشت میوه هاوسبزیها
آقای مصطفی ایران منش؛ آقای مرتضی ملک یارند
6,800
پراکنش جوامع گیاهان دارویی و معطر
آقای سید عباس میرجلیلی
90,000
تولید کمپوست و ورمی کمپوست در مزارع
آقای رمضان بخشی پور
100,000
تولید گیاهان گلدانی برگ زینتی
آقای مرتضی جهانخواه؛ خانم خدیجه محیسنی
165,000
شناخت گیاهان دارویی معطر 2
آقای عباس میرجلیلی
150,000