موضوعات: مدیریت و برنامه ریزی
تعداد عنوان ها: 6
مبانی کارآفرینی
آقای مهدی مرتضوی؛ مجتبی رجب بیگی
72,000
اصول و مبانی تسهیلگری حرفه ای
آقای محمد ر ضا شاه پسند؛ آقای محمد شریفی مقدم؛ خانم مهرنوش شریفی
170,000
اصول و فنون مشارکت
آقای پیمان فلسفی؛ آقای شهرام مقدس فریمانی
100,000