موضوعات: فنی مهندسی و ماشین آلات کشاورزی
تعداد عنوان ها: 3
ماشین های زراعی برنج
آقای حمید آقاگل؛ آقای غلامرضا رعیت پناه
180,000
مکانیزاسیون کشاورزی
آقای روح الله یوسفی
90,000
شناخت ،کاربرد وتعمیر ماشین های داشت
آقای زین العابدین شم آبادی
100,000