موضوعات: شیلات
تعداد عنوان ها: 26
روش های صید آبزیان
آقای علی اصغر خانی پور
95,000
زیست شناسی ، تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و پاره پوزه ماهیان جهان
آقای مارتین هوخلایتنر؛ آقای میرخامد حسنی؛ آقای محمد پورکاظمی
ترویج و آموزش شیلاتی
آقای نوذر منفرد
52,000
تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
آقای رضوان الله کاظمی
35,000
شیمی فرآورده‌های شیلاتی
خانم نائره بشارتی
90,000
تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی
آقای حیسن علی عبدالحی؛ آقای محمد کاظم سیدی قمق؛ آقای امیرسعید ویلکی
75,000
فناوری تولید فراورده های شیلاتی
خانم انوشه کوچکیان صبور؛ آقای مهران یاسمی
27,000
پرورش ماهیان گرمابی
آقای همایون حسین زاده صحافی؛ خانم آرزو مشکوه روحانی
120,000
قتصاد شیلاتی
آقای حسن صالحی
95,000
زیست شناسی میگو
آقای نصیر نیامیمندی؛ آقای محسن نوری نژاد؛ آقای عباس متین فر
27,000
شناخت مواد و ابزارهای صیادی
آقای عبدالمهدی ایران
30,000
نیازمندیهای غذایی و تغذیه ماهیان پرورشی ( جلد اول : ماهیان آب شور)
داوود طالبی حقیقی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ میرحامد سید حسنی
17,000
داروها و موادشیمیایی در آبزی پروری
آقای عیسی شریف پور؛ آقای سید سهیل قائم مقامی
90,000
رده بندی ماهیان
آقای مهران یاسمی؛ آقای فریدون عوفی
42,000
زیست شناسی آبزیان
آقای تورج ولی نسب؛ آقای محمود حافظیه؛ آقای همایون حسین زاده
44,000
مدیریت شیلاتی
آقای مجتبی رجب بیگی؛ آقای مهران یاسمی
50,000
اکولوژی دریایی
آقای سید محمد تکریمی
20,000
زبان تخصصی صید و بهره برداری از منابع آبزی
آقای سید امین اله تقوی مطلق
20,000
نیازمندیهای غذایی و تغذیه ماهیان پرورشی ( جلد دوم ماهیان آب شیرین )
آقای داوود حقیقی؛ آقای میرحامد سید حسنی؛ آقای محمد علی یزدانی ساداتی
24,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه