موضوعات: علوم زراعی
تعداد عنوان ها: 7
حشره شناسی و آفات برنج
آقای حسن براری؛ آقای حسن بریمانی ورندی
110,000
شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج
آقای نورعلی اکبرپور روشن؛ آقای علیرضا بابایی؛ آقای جواد خلدنوش
120,000
جانواران زیان آور در کشاورزی
خانم صدیقه اشتری
100,000
زراعت گیاهان روغنی
آقای امیرعلی عشقی
130,000
مبانی بیماری شناسی و بیماریهای برنج
آقای عبدالرضا فروتن؛ خانم ، سمانه سماوات؛ آقای وحید خسروی
180,000