موضوعات: آموزش بهره برداران کشاورزی
تعداد عنوان ها: 8
اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)
آقای محمد ر ضا نقاش زاده؛ آقای نادر آزاد بخت
275,000
بیماری سوختگی شمشاد خزری
خانم سمانه سماوات
150,000
بیماری های تلیسه و گاو آّبستن
آقای سعید فیروزه
170,000
تولید و بسته بندی انواع مربا
خانم مستانه طاهر قاسمی
170,000